ประวัติโรงพยาบาลทุ่งช้าง


      โรงพยาบาลทุ่งช้าง เริ่มก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยเงินงบประมาณ และได้เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2526 ในระยะแรกเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก   โดยแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลอื่นมาให้บริการ (แบบ EXTENDED.OPD.)     และต่อมาเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีครบ   จึงได้ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน   ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอทุ่งช้าง และอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนผู้ป่วยจากประเทศลาว มาจนถึงปัจจุบัน และในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันนี้จำนวน 22 ท่านดังนี้

ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 

   โทร. (054) 795100
   เว็บ http://www.thungchanghospital.org
   ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา

 รูป รพ.ทุ่งช้าง

 รูป 4545

 

วิสัยทัศน์ รพ. :

       " โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข " 

พันธกิจ:

  1.จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

  2.จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง

 

อัตลักษณ์        ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง

ยุทธศาสตร์  รพ.ทุ่งช้าง ปี  2566-2568

ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมป้องกัน (PP&P Strategy)

ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านระบบบริการ (Service Strategy)

ยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนาด้านการจัดการกำลังคน (Human Resource Strategy)

ยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Governance Strategy)

 

ค่านิยมองค์กร4 รัก ( Four Loves)

  1. รักบริการหมายถึงให้บริการเต็มความรู้ความสามารถด้วยความระมัดระวังใส่ใจยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และมีความเสมอภาคทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพร้อมมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ อย่างมีความสุข
  2. รักทีมงาน หมายถึง เน้นการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
  3. รักองค์กรหมายถึงอุทิศตนเพื่อองค์กร และเห็นประโยชน์องค์กรเป็นสำคัญโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
  4. รักชุมชนหมายถึง เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ และบุคลากรของโรงพยาบาลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างในชุมชนได้ 

วัฒนธรรมองค์กร

“โรงพยาบาลทุ่งช้าง  คือ  บ้านแห่งมิตรภาพ”  (Friendly  Home )

Core competency : การให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร : การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

       

จุดเน้นโรงพยาบาลทุ่งช้าง ปี 2566

1. การดูแลผู้ป่วย DM HT Stroke STEMI
2. บุคลากรสุขภาพดี มีความสุข

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์