ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

            ปี พ.ศ.              

                 ชื่อ - นามสกุล                 

             ช่างเวลาที่ปฏิบัติงาน          

พ.ศ. 2526-2528

นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

เป็นผู้อำนวยการคนแรก

พ.ศ. 2528- 2530

นายแพทย์กฤษ รอดอารีย์

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 2

พ.ศ. 2530-2532

นายแพทย์วิรัช เคหะสุขเจริญ

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 3

พ.ศ. 2532-2533

นายแพทย์พรชัย งามสิทธิฤกษ์

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 4

พ.ศ. 2533-2535

นายแพทย์สมบูรณ์ แช่มปรีดา

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 5

พ.ศ. 2535-2536

นายแพทย์สดมภ์ เพียรพินิจ

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 6

พ.ศ. 2536-2537

นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 7

พ.ศ. 2537-2538

นายแพทย์ดำรัส ลิ่มทองนพคุณ

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 8

พ.ศ. 2538-2540

นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 9

พ.ศ. 2540-2543

นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 10

พ.ศ. 2543-2544

นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 11

พ.ศ. 2544-2545

นายแพทย์เจษฎพันธ์ สุวันทโรจน์

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 12

พ.ศ.2545-2547

แพทย์หญิงกอบกุล ไชยยะ

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 13

พ.ศ. 2548-2549

แพทย์หญิงอภิญญา กาปวน

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 14

พ.ศ.2547-2548

แพทย์หญิงศิราภรณ์ ใจกลม

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 15

พ.ศ. 2549-2550

แพทย์หญิงปารมี พรหมไชยวงศ์

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 16

พ.ศ. 2550-2551

นายแพทย์ณัฐธร ดาราพงศ์สถาพร

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 17

พ.ศ. 2551-2552

นายแพทย์ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 18

พ.ศ. 2552-2554

นายแพทย์ยุทธนา นิละนนท์

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 19

พ.ศ. 2554-2557

นายแพทย์นริศ บุญธนภัทร

เป็นผู้อำนวยการคนที่ 20

พ.ศ. 2557-2558

นายแพทย์คมเข้ม  แก้วบัวดี เป็นผู้อำนวยการคนที่ 21

พ.ศ. 2558-2565

นายแพทย์มงคล  ลัคนาเลิศ เป็นผู้อำนวยการคนที่ 22

พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน

นายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์